V ebikezabezpeceni.cz (Ing. Pavel Mořkovský, IČ: 01025163, dále jen "my") věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o návštěvnících našeho webu a zejména o našich zákaznících, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvistosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Zásady ochrany osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Pavel Mořkovský, IČ 01025163, se sídlem Josefa Beka 484/4, Olomouc, PSČ 783 01 (dále jen: „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou
a) adresa:           Ing. Pavel Mořkovský,Josefa Beka 484/4, Olomouc, PSČ 783 01, Česká republika
b) email:              info@ebikezabezpeceni.cz
c) telefon:           +420603949141
1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
2.3. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení
Vyřizování objednávek e-shopu Zajištění dodání objednávky Dodací adresa, telefon, e-mail Plnění smlouvy Po dobu plnění smlouvy / objednávky
Fakturace dodávek objednávek e-shopu Zajištění fakturace / daňových dokladů Fakturační údaje a Faktura Právní povinnost 10 let dle Zákona o účetnictví
Vyřizování objednávek a smluv na služby Zajištění dodání objednávky nebo smlouvy Dodací adresa, telefon, číslo OP Plnění smlouvy Po dobu plnění smlouvy / objednávky
Fakturace dodávek na zboží a služby Zajištění fakturace / daňových dokladů Faktruační údaje a Faktura Právní povinnost 10 let dle Zákona o účetnictví
Evidence a archivace objednávek, smluv, faktur přijatých od dodavatelů Nákup zboží a služeb, zajištění úhrad Fakturační údaje a Faktura Plnění smlouvy a právní povinnost

10 let dle Zákona o účetnictví

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
3.2.Účelem zpracování osobních údajů je
a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
4.1. Správce uchovává osobní údaje
a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
c) zajišťující marketingové a reklamní služby.
5.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb / platebních služeb.

6. VAŠE PRÁVA
6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
6.3. Tabulka vašich práv

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedem ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanovém formátu. Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zstaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu neb doplnění
Požadovat výmaz Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávěného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulo oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech, to znamená plnění smlouvy a souhlasu.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

7. ZPŮSOB VÝKONU PRÁV
7.1. Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete podat žádost e-mailem na adresu info@ebikezabezpeceni.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být žádost uznána.
7.2. Do žádosti uveďte 
a) identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození,
b) o výkon jakého práva žádáte - viz 6. vaše práva,
c) upřesnění žádosti - např. v případě opravy uveďte správné údaje,
d) telefon - pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
7.3. V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni váš požádat o poskytnutí dodatečných informací k potvrzení totožnosti.
7.4. Úkony spojené s výkonem vašich práv jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla.
8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 01.01.2022